Gwarancje i poręczenia

Opis

Bank udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym w złotych. Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.
Gwarancję lub poręczenie można udzielić Zleceniodawcy, który spełnia następujące warunki:
a) posiada rachunek bieżący – minimum 6 miesięcy w naszym Banku (w przypadku gdy okres jest krótszy niż 6 miesięcy w oparciu o historię rachunku z innego banku),
b) posiada zdolność kredytową,
c) jest osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

Gwarancje de minimis

Gwarancja de minimis

LINIA PLD

Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. jest możliwe jedynie wydłużenie gwarancji do maksymalnego okresu, odpowiednio:
1) 27 miesięcy dla kredytu obrotowego,
2) 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
Od dnia 1 lipca 2018 r. nie jest możliwe:
1) udzielanie kredytu i objęcia go nową gwarancją,
2) podwyższanie kwoty udzielonych gwarancji.

Z dniem 12.11.2018r. wprowadzona została do oferty Banku nowa gwarancja BGK de minimis w ramach linii PLD-KFG. Stanowi ona kontynuację gwarancji de minimis PLD, udzielanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS od 2013 roku.

W ramach  ww. gwarancji Bank Spółdzielczy w Kielcach udziela mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom kredyty obrotowe i inwestycyjne, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.
Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.
Kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu wyliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na chwilę jej udzielenia na podstawie wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji, określonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie przekraczającego 60 % kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych.
Jednostkowa gwarancja KFG udzielona jest na czas określony i obowiązuje na okres nie dłuższy niż:
- 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego,
- 99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego;
i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Gwarancje będą udzielane do dnia 30.06.2019 r.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej