Gwarancje i poręczenia

Opis

Bank udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym w złotych. Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.
Gwarancję lub poręczenie można udzielić Zleceniodawcy, który spełnia następujące warunki:
a) posiada rachunek bieżący – minimum 6 miesięcy w naszym Banku (w przypadku gdy okres jest krótszy niż 6 miesięcy w oparciu o historię rachunku z innego banku),
b) posiada zdolność kredytową,
c) jest osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

Gwarancje de minimis

Gwarancja de minimis

Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. jest możliwe jedynie wydłużenie gwarancji do maksymalnego okresu, odpowiednio:
1) 27 miesięcy dla kredytu obrotowego,
2) 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
Od dnia 1 lipca 2018 r. nie jest możliwe:
1) udzielanie kredytu i objęcia go nową gwarancją,
2) podwyższanie kwoty udzielonych gwarancji.

Gwarancje z linii FG POIGZ dniem 14.03.2016r. wprowadzona została do oferty Banku nowa gwarancja BGK de minimis w ramach linii FG POIG. Nowe gwarancje umożliwią łatwiejszy dostęp do finansowania dla innowacyjnych mikro, małych i średnich firm. Gwarancje udzielane są bez opłat prowizyjnych i na równie prostych zasadach, jak w przypadku gwarancji z linii PLD. Zabezpieczają spłatę 60% wartości kredytu, przy czym wysokość jednostkowej gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Maksymalny okres ich udzielenia to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.
Aby skorzystać z nowych gwarancji przedsiębiorca powinien spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji;
2. Jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym;
3. Uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego;
4. W ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;
5. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%;
6. W co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
7. W ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.

Gwarancja w ramach linii FG POIG udzielana jest do dnia 25 stycznia 2017 r.

Kursy walut

Kursy walut2018-09-24 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1735
1 USD3.5470
1 CHF3.6736
1 GBP4.6454
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej