Rodzina 500+

O Programie Rodzina 500+

O Programie
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Kielcach umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej Bes Konto.  
W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.
Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe.
Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia
> Bank Spółdzielczy w Kielcach:
Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej Bes Konto.
> Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
> Organ prowadzący w gminie, np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+. Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/

Jak wypełnić wniosek w Programie Rodzina 500+ w systemie BeS Konto

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej Bes Konto.

> Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Bes Konto.
> Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
> Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/.
> Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
> Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
> W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
> Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:  
„Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
„Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
> Informacje dotyczące załączników:
- Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
- Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
- Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
- Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
- Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Instrukcja wypełniania wniosku w systemie bankowości internetowej BeS Konto

Obsługa wniosku

1. Bank Spółdzielczy w Kielcach: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej Bes Konto
Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.  
Krok 2: Zaloguj się do systemu Bes Konto Bes Konto i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu Bes Konto, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.


Pamiętaj:

Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie Bes Konto, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie Bes Konto w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie Bes Konto oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.          
Czas trwania sesji online w systemie Bes Konto ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu Bes Konto, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.          
Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Bes Konto będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.      
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres
e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.   
W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.         
Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Kielcach w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system Bes Konto do Organu prowadzącego w gminie.  
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.


2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku
> Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
> Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
> Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie Bes Konto.
> Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie Bes Konto, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.


3. Organ prowadzący w gminie, np. GOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.   
> Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
> Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
> w Banku Spółdzielczym w Kielcach – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej Bes Konto, etapu rejestracji wniosku w systemie Bes Konto oraz jego wysłania;
> do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
Bank BPS przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami - więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://www.bankbps.pl/informacja-o-trybie-zglaszania-reklamacji

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+


Bank Spółdzielczy w Kielcach na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego w Kielcach polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Bes Konto oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Kielcach nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.
Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Kielcach, prosimy pamiętać, że:
> za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Kielcach nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego Bes Konto
> aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
> Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl
> Bank Spółdzielczy w Kielcach będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, poprzez system Bes Konto. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do Banku Spółdzielczego w Kielcach.


Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Kielcach w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców:

https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

Kursy walut

Kursy walut2017-06-26 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.0827
1 USD3.6516
1 CHF3.7290
1 GBP4.6235
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
więcej