Pozostałe informacje

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej i ekspozycji na ryzyko

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej i ekspozycji na ryzyko

Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU

Informacja Banku Spółdzielczego w Kielcach wynikajaca z art. 111a i 111b ustawy Prawo Bankowe

Załącznik do uchwały Nr 49/VI/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2017r.

I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy. Bank Spółdzielczy w Kielcach nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, stopa zwrotu z aktywów ROA netto wyniosła 0,18 %. Średnia wartość tego parametru dla sektora banków spółdzielczych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 0,50 %.*
* Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2017 r.
III. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
1. System zarządzania.
1) System zarządzania, stanowi wewnętrzny instrument Banku mający zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności, w szczególności bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków.
2) Celem systemu zarządzania jest wspomaganie prawidłowego, efektywnego i skutecznego kierowania Bankiem przez jego Organy.
3) Strategia działania Banku Spółdzielczego w Kielcach stanowi wsparcie dla systemu zarządzania Bankiem poprzez określenie strategicznych celów realizowanych przez Bank jako kryterium przy podejmowaniu decyzji i wyborze najlepszych rozwiązań.
Z uwagi na fakt, iż działalności bankowej nieodłącznie towarzyszy ryzyko, co wpływa na niepewność osiągnięcia założonych celów, Bank dokonuje integracji systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ramach kompleksowego systemu zarządzania Bankiem.
2. System zarządzania ryzykiem.
1. W Banku istnieje zorganizowany i sformalizowany system zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem prowadzony jest na podstawie pisemnych strategii polityk oraz procedur przyjętych przez Zarząd Banku. Strategie i polityki zatwierdzane są Przez Radę Nadzorczą Banku.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza poziom akceptowanego przez Bank ryzyka zawarty w funkcjonującym systemie limitów oraz fundamentalne regulacje dotyczące procesu zarządzania ryzykiem. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii i polityk zarządzania ryzykiem, a ponadto za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, w tym zapewnienie stosownych narzędzi. Zarząd Banku dokonuje okresowej weryfikacji tego systemu celem dostosowania do zmieniającego się otoczenia jak i zmian profilu ryzyka Banku.
3. Proces zarządzania ryzykiem bankowym obejmuje:
a) identyfikację ryzyka,
b) pomiar ryzyka,
c) zarządzanie ryzykiem – podejmowanie decyzji dotyczących akceptowanego poziomu ryzyka, planowanie działań, wydawanie rekomendacji i zaleceń, tworzenie procedur i narzędzi wspomagających,
d) monitorowanie – stały nadzór nad poziomem ryzyka w oparciu o przyjęte metody pomiaru ryzyka,
e) raportowanie – cykliczne informowanie Kierownictwa o skali narażenia na ryzyko i podjętych działaniach.
4. Dla realizacji określonych w punkcie 3 etapów zarządzania ryzykiem istnieje spójny, weryfikowany cyklicznie system regulacji wewnętrznych, w tym system limitów oraz zasady zarządzania ryzykiem. Regulacje wewnętrzne podlegają okresowej weryfikacji, tak by dostosowywać je do zmian profilu ryzyka Banku oraz zmian otoczenia regulacyjnego i gospodarczego.
5. Bank dokonuje podziału ryzyk na ryzyka istotne i nieistotne. Ryzyko istotne objęte są szczególnym nadzorem ze strony Banku. Zidentyfikowane ryzyka objęte są procesem zarządzania adekwatnym do jego możliwego wpływu na bezpieczeństwo Banku.
Do ryzyk istotnych Bank (wg stanu na 31.12.2016 roku) zalicza:
a) ryzyko kredytowe i koncentracji,
b) ryzyko płynności,
c) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
d) ryzyko walutowe,
e) ryzyko operacyjne,
f) ryzyko kapitałowe,
g) ryzyko braku zgodności,
h) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
i) ryzyko wyniku finansowego.
6. W celu ograniczania ryzyka w Banku funkcjonuje system limitów wewnętrznych. Określono w szczególności zasady monitorowania limitów oraz postępowania w przypadku przekroczenia limitów. Limity dostosowane są do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności. Struktura i wysokość limitów podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku po uprzednim przyjęciu przez Zarząd Banku.
7. W Banku działa system sprawozdawczości wewnętrznej którego zadaniem jest informowanie kierownictwa Banku o poziomie ryzyka. W systemie tym zdefiniowano rodzaje, zakres, terminy oraz schemat obiegu informacji zarządczej. Wszystkie ryzyka uznane za istotne zostały objęte systemem informacji zarządczej. Zakres i częstotliwość raportowania dostosowane były do skali narażenia Banku na ryzyko, a także zmienności ryzyka, zapewniając możliwość podjęcia decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na dane ryzyko.
8. Funkcjonujący system zarządzania ryzykiem wsparty jest o strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.
9. W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą następujące organy, jednostki i komórki organizacyjne:
a) Rada Nadzorcza Banku,
b) Zarząd Banku,
c) Komitet ds. Ryzyk Bankowych,
d) Komitet Kredytowy,
e) Stanowisko ds. Zgodności,
f) Zespół ds. Analiz i Ryzyk,
g) Zespół Kontroli,
h) Pozostali pracownicy Banku.
W regulacjach wewnętrznych Banku określono zakres kompetencji, zadań i odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu zarządzania ryzykiem.
10) Ze względu na nieistotne znaczenie systemowe, Bank Spółdzielczy w Kielcach nie tworzył w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka, o którym mowa w art. 9cb Ustawy Prawo bankowe.
11) W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadzał testy warunków skrajnych. Testy opierały się na założeniach zapewniających rzetelną ocenę ryzyka. Testy warunków skrajnych przeprowadza się dla ryzyk uznanych za istotne. Testy stanowią kalkulacje lub analizy wpływu zdarzeń szokowych na sytuację ekonomiczną Banku oraz zdolność Banku do realizowania procesów biznesowych.
12) W Banku funkcjonuje proces szacowania i oceny adekwatności kapitału wewnętrznego. Regulacje z nim związane podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku. Celem procesu jest monitorowanie adekwatności poziomu kapitałowego Banku. Proces szacowania kapitału wewnętrznego podlega stosownemu przeglądowi.
13) Bank Spółdzielczy w Kielcach podejmował i podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości zarządzania ryzykiem i podnoszenia efektywności działalności Banku przy zachowaniu bezpieczeństwa jego działania.
14) Sytuację Banku na dzień 31.12.2016 roku charakteryzują następujące wskaźniki dotyczące płynności i adekwatności kapitałowej:
a) wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) – 265%,
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10. 10. 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie PEiR (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych, wskaźnik od dnia 1 stycznia 2016 r. powinien wynosić min. 70 % ;
b) łączny współczynnik kapitałowy – 14,34%
Zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego przekazanym bankom, współczynnik ten od 01 stycznia 2016 roku powinien wynosić min. 13,25 %.
3. System kontroli wewnętrznej.
1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka oraz stanowi podstawę bezpiecznego i stabilnego prowadzenia działalności.
2. Kontroli wewnętrznej podlegają wszystkie obszary działalności Banku.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:
1) skuteczności i efektywności działania;
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem;
4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
4. Kontrola wewnętrzna jest podstawowym sposobem sprawdzenia i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Banku wykorzystywanym do organizacji i zarządzania działalnością Banku.
5. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Zarząd Banku.
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
7. System kontroli wewnętrznej obejmuje trzy niezależne obszary:
a) kontrolę wewnętrzną pierwszej linii obrony sprawowaną przez:
- każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności,
- bezpośredniego przełożonego pracowników,
b) kontrolę wewnętrzną drugiej linii obrony sprawowaną przez:
- Zespół Kontroli,
- Stanowisko ds. zgodności
c) audyt przeprowadzany przez pracowników Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
8. Mechanizmy kontrolne funkcjonujące w Banku są dostosowane do specyfiki Banku, charakteru procesu i składają się na nie między innymi:
a) procedury;
b) podział obowiązków;
c) autoryzacje, w szczególności autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych;
d) kontrole dostępu;
e) kontrole fizyczne;
f) proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym, sprawozdawczym i operacyjnym;
g) weryfikacje stanu faktycznego, w tym inwentaryzacja;
h) dokumentowanie odstępstw;
i) wskaźniki wydajności;
j) szkolenia;
k) samokontrola
9. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje, monitoruje, ocenia i ogranicza ryzyko bankowe. Proces efektywnej oceny ryzyka obejmuje:
a) określenie rodzaju i poziomu ryzyka, na które narażony jest Bank,
b) analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na poziom ryzyka,
c) określenie możliwości Banku w ograniczaniu skutków zaistniałych zdarzeń podwyższających poziom ryzyka oraz w zapobieganiu wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości,
d) wskazanie, w jakim zakresie i z jaką częstotliwością Bank powinien kontrolować określone rodzaje ryzyka,
e) określenie, które elementy ryzyka podlegają ocenie jakościowej, a które ocenie ilościowej,
f) wyznaczanie limitów poziomu ryzyka oraz kontrola ich przestrzegania.
IV. Opis polityki wynagrodzeń.
1. Bank posiada opracowaną przez Zarząd Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, która określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Kielcach.
2. Raz na 3 lata, w okresie od 30 kwietnia do 30 czerwca, Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu Polityki na działalność Banku oraz w miarę potrzeb i zmieniającego się stanu prawnego dokonuje jej aktualizacji.
3. Do stanowisk kierowniczych w rozumieniu Uchwały nr 258/2011 KNF nie zalicza się w Banku osób, które nie mają istotnego wpływu na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Kielcach .
4. Za istotny wpływ na profil ryzyka Banku uznaje się możliwość podejmowania jednoosobowych decyzji finansowych w kwocie przekraczającej 2% funduszy własnych Banku.
5. W Banku wszystkie istotne decyzje są podejmowane przez Zarząd Banku. Pracownicy nie posiadają pełnomocnictw do jednoosobowego podejmowania decyzji finansowych w wysokości przekraczającej 2% funduszy własnych Banku.
6. Do stanowisk kierowniczych w Banku po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań w zakresie stosowania w/w Polityki zalicza się wyłącznie członków Zarządu Banku.
7. Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze składa się z wynagrodzenia stałego tj. wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe, zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego w Kielcach, i wynagrodzenia zmiennego tj. premii. Do wynagrodzeń zmiennych nie zalicza się nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych a także innych świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów ustawowych.
8. Wynagrodzenie zmienne (premie uznaniowe) przyznawane i wypłacane są Członkom Zarządu w okresach kwartalnych. Wysokość wynagrodzenia zmiennego (premie uznaniowe) ustala Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę nakład pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz sytuację ekonomiczną Banku. Wynagrodzenia zmiennego nie przyznaję się lub zmniejsza się je proporcjonalnie za okres w którym Bank prowadzi działalność ze stratą.
9. Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej osobom zajmującym stanowiska kierownicze (Członkom Zarządu) w Banku za dany rok nie może przekroczyć wraz z narzutami 2% Funduszy własnych Banku.
10. Uwzględniając zapisy § 57 uchwały 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 października 2011r. Pozwalające na zastosowanie zasady proporcjonalności, wypłata wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu gdy kwota wypłaconych premii uznaniowych osobom zajmującym stanowiska kierownicze za dany kwartał przekracza 0,5% funduszy własnych Banku.
11. W przypadku przekroczenia przez zmienne składniki wynagrodzeń progu 0,5% funduszy własnych Banku, 40% wynagrodzenia zmiennego wypłacane jest po zakończeniu okresu oceny za jaki to wynagrodzenie przysługuje przy czym wypłata następuje nie wcześniej niż w ciągu 3 lat w równych ratach rocznych płatnych z dołu.
12. Stosując zasadę proporcjonalności Bank wypłaca całość przyznanej premii dla Członków Zarządu po przyznaniu przez Radę Nadzorczą.
13. Oceny efektów pracy Członków Zarządu w Banku dokonuje Rada Nadzorcza.
14. Ocena efektów obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech latach:
1) zysk netto,
2) zwrot z kapitału własnego (ROE),
3) jakość portfela kredytowego,
5) łączny współczynnik kapitałowy.
Ocenie podlega stopień wykonania w/w wskaźników w odniesieniu do planów finansowych w poszczególnych latach oraz w stosunku do założeń przyjętych w Strategii Banku za dany okres.
15. Łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia zmiennego (premii uznaniowej) osobom zajmującym stanowiska kierownicze (Członkom Zarządu) w Banku za lata 2014,2015 i 2016 nie przekroczyła 2% funduszy własnych Banku.
V. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń.
Bank Spółdzielczy w Kielcach nie jest Bankiem istotnym w rozumieniu art. 3 pkt 35 Ustawy Prawo bankowe, w związku z tym w Banku nie powoływano komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 9 cb Ustawy Prawo bankowe.
VI. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
1. Członkowie Zarządu podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kryteria dotyczące reputacji oraz kompetencji ( kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, właściwość postawy wobec pełnionej funkcji).
2. Zasady wyboru Członków Zarządu i ocen zostały sformalizowane w następujących procedurach wewnętrznych:
1) „Polityka doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Kielcach”,
2) „Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach”.
3. W dniu 11 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny indywidualnej członków Zarządu Banku oraz kolegialnej Zarządu Banku za rok 2016. Na ocenę indywidualną członków Zarządu składała się ocena reputacji i kompetencji, natomiast przy ocenie kolektywnej Zarządu ocena zarządzania Bankiem oraz ocena reputacji Banku, jako pochodnej działań członków Zarządu. Po dokonanej analizie informacji zawartych w oświadczeniach poszczególnych członków Zarządu i ocenie Członków Zarządu, oraz biorąc pod uwagę wyniki działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2016r. Rada Nadzorcza zawnioskowała do Zebrania Przedstawicieli o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium, a Zebranie Przedstawicieli w dniu 25 kwietnia 2017r. je udzieliło.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są zgodnie z przepisami prawa przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje, doświadczenie i reputację. Oceny odpowiedniości dokonuje Komisja ds. odpowiedniości składająca się z 3 przedstawicieli wybranych przez Zebranie Przedstawicieli. Ocenie odpowiedniości podlega każdy z kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz sama Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny.
6. Zasady wyboru Członków Rady Nadzorczej i ocen sformalizowano w następujących procedurach wewnętrznych:
1) Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach,
2)„Polityka doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Kielcach”,
3) Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach .
7. W dniu 19 kwietnia 2017 r. Komisja ds. Odpowiedniości wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Banku dokonała oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz kolektywnej Rady Nadzorczej. Na ocenę indywidualną członków Rady Nadzorczej składała się ocena reputacji i kompetencji, natomiast przy ocenie kolektywnej Rady Nadzorczej ocena sprawowania funkcji nadzorczych oraz ocena reputacji Banku, jako pochodnej działań członków Rady Nadzorczej. Komisja Odpowiedniości po dokonanej analizie informacji zawartych w oświadczeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej i weryfikacji kwalifikacji członków Rady Nadzorczej jak i po ocenie właściwości postawy wobec pełnionej funkcji stwierdziła,że poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię ostrożnego i stabilnego sprawowania nadzoru nad zarządzaniem Bankiem oraz posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji czynności nadzorczych, a także ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku. Rada Nadzorcza jako organ posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych w Banku Spółdzielczym w Kielcach. Rada na bieżąco nadzoruje prace Zarządu. W dniu 25 kwietnia 2017r. Zebranie Przedstawicieli Banku przyjęło sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku i dokonało oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku w sposób zgodny z oceną dokonaną przez Komisję Odpowiedniości.
8. Bank zapewnił środki niezbędne do przygotowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku do pełnienia przez nich funkcji, w szczególności środki niezbędne do ich szkolenia.
9. Wymogi określone w art. 22 aa ustawy Prawo bankowe zostały przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełnione. Przeprowadzona ocena odpowiedniości była pozytywna, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu dawali rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ARTYKUŁU 111B USTAWY PRAWO BANKOWE
Wykaz przedsiębiorców, którym Bank powierzył wykonywanie czynności w ramach outsorcingu:
- IT BPS sp. z o.o.,
- Blue Media S.A.,
- SoftNet Sp. z o.o.,
- Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkami płatniczymi

Kursy walut

Kursy walut2018-04-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0403
1 USD3.2912
1 CHF3.3546
1 GBP4.5977
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
więcej