Pozostałe informacje

Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU

Informacja Banku Spółdzielczego w Kielcach wynikajaca z art. 111a i 111b ustawy Prawo Bankowe

Załącznik do uchwały nr 43/VI/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2018r.

I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy
II. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.
III. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.  
IV. Opis polityki wynagrodzeń.
V. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń.
VI. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach wymogów określonych w art. 22aa ustaw Prawo bankowe.

I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy.
Bank Spółdzielczy w Kielcach nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.
Według stanu na 31 grudnia 2017 roku obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, stopa zwrotu z aktywów ROA netto wyniosła 0,24 %. Średnia wartość tego parametru dla sektora banków spółdzielczych na dzień 31.12.2017 r wyniosła 0,59 %. *
* Raport o sytuacji banków w 2017 roku – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

III. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
1. System zarządzania.
1) System zarządzania, stanowi wewnętrzny instrument Banku mający zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności, w szczególności bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków.
2) Celem systemu zarządzania jest wspomaganie prawidłowego, efektywnego i skutecznego kierowania Bankiem przez jego Organy.  
3) Strategia działania Banku Spółdzielczego w Kielcach stanowi wsparcie dla systemu zarządzania Bankiem poprzez określenie strategicznych celów realizowanych przez Bank jako kryterium przy podejmowaniu decyzji i wyborze najlepszych rozwiązań.
Z uwagi na fakt, iż działalności bankowej nieodłącznie towarzyszy ryzyko, co wpływa na niepewność osiągnięcia założonych celów, Bank dokonuje integracji systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ramach kompleksowego systemu zarządzania Bankiem.

2. System zarządzania ryzykiem.
1) W Banku istnieje zorganizowany i sformalizowany system zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem prowadzony jest na podstawie pisemnych strategii polityk oraz procedur przyjętych przez Zarząd Banku. Strategie i polityki zatwierdzane są Przez Radę Nadzorczą Banku.
2) Rada Nadzorcza zatwierdza poziom akceptowanego przez Bank ryzyka zawarty w funkcjonującym systemie limitów oraz fundamentalne regulacje dotyczące procesu zarządzania ryzykiem. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii i polityk zarządzania ryzykiem, a ponadto za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, w tym zapewnienie stosownych narzędzi. Zarząd Banku dokonuje okresowej weryfikacji tego systemu celem dostosowania do zmieniającego się otoczenia jak i zmian profilu ryzyka Banku.
3) Proces zarządzania ryzykiem bankowym obejmuje:
a) identyfikację ryzyka,
b) pomiar ryzyka,
c) zarządzanie ryzykiem – podejmowanie decyzji dotyczących akceptowanego poziomu ryzyka, planowanie działań, wydawanie rekomendacji i zaleceń, tworzenie procedur i narzędzi wspomagających,
d) monitorowanie – stały nadzór nad poziomem ryzyka w oparciu o przyjęte metody pomiaru ryzyka,
e) raportowanie – cykliczne informowanie Kierownictwa o skali narażenia na ryzyko i podjętych działaniach.
4) Dla realizacji określonych w punkcie 3 etapów zarządzania ryzykiem istnieje spójny, weryfikowany cyklicznie system regulacji wewnętrznych, w tym system limitów oraz zasady zarządzania ryzykiem. Regulacje wewnętrzne podlegają okresowej weryfikacji, tak by dostosowywać je do zmian profilu ryzyka Banku oraz zmian otoczenia regulacyjnego i gospodarczego.
5) Bank dokonuje podziału ryzyk na ryzyka istotne i nieistotne. Ryzyko istotne objęte są szczególnym nadzorem ze strony Banku. Zidentyfikowane ryzyka objęte są procesem zarządzania adekwatnym do jego możliwego wpływu na bezpieczeństwo Banku.
Do ryzyk istotnych Bank (wg stanu na 31.12.2017 roku) zalicza:
a) ryzyko kredytowe i koncentracji,
b) ryzyko płynności i finansowania,
c) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
d) ryzyko walutowe,
e) ryzyko operacyjne,
f) ryzyko kapitałowe,
g) ryzyko braku zgodności,
h) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
i) ryzyko wyniku finansowego,
j) ryzyko rezydualne,
k) ryzyko zmian warunków makroekonomicznych.
6) W celu ograniczania ryzyka w Banku funkcjonuje system limitów wewnętrznych. Określono w szczególności zasady monitorowania limitów oraz postępowania w przypadku przekroczenia limitów. Limity dostosowane są do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności. Struktura i wysokość limitów podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku po uprzednim przyjęciu przez Zarząd Banku.
7) W Banku działa system sprawozdawczości wewnętrznej którego zadaniem jest informowanie kierownictwa Banku o poziomie ryzyka. W systemie tym zdefiniowano rodzaje, zakres, terminy oraz schemat obiegu informacji zarządczej. Wszystkie ryzyka uznane za istotne zostały objęte systemem informacji zarządczej. Zakres i częstotliwość raportowania dostosowane były do skali narażenia Banku na ryzyko, a także zmienności ryzyka, zapewniając możliwość podjęcia decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na dane ryzyko.
8) Funkcjonujący system zarządzania ryzykiem wsparty jest o strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.
9) W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą w szczególności następujące organy, jednostki i komórki organizacyjne:
a) Rada Nadzorcza Banku,
b) Komitet Audytu,
c) Zarząd Banku,
d) Komitet ds. Ryzyk Bankowych,
e) Komitet Kredytowy,
f) Stanowisko ds. Zgodności,
g) Zespół ds. Analiz i Ryzyk,
h) Zespół Kontroli,
i) Pozostali pracownicy Banku.
W regulacjach wewnętrznych Banku określono zakres kompetencji, zadań i odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu zarządzania ryzykiem.
10) Ze względu na nieistotne znaczenie systemowe, Bank Spółdzielczy w Kielcach nie tworzył w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka, o którym mowa w art. 9cb Ustawy Prawo bankowe.
11) W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadzał testy warunków skrajnych. Testy opierały się na założeniach zapewniających rzetelną ocenę ryzyka. Testy warunków skrajnych przeprowadza się dla ryzyk uznanych za istotne. Testy stanowią kalkulacje lub analizy wpływu zdarzeń szokowych na sytuację ekonomiczną Banku oraz zdolność Banku do realizowania procesów biznesowych.
12) W Banku funkcjonuje proces  szacowania i oceny adekwatności kapitału wewnętrznego. Regulacje z nim związane podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku. Celem procesu jest monitorowanie adekwatności poziomu kapitałowego Banku. Proces szacowania kapitału wewnętrznego podlega stosownemu przeglądowi.
13) Bank Spółdzielczy w Kielcach podejmował i podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości zarządzania ryzykiem i podnoszenia efektywności działalności Banku przy zachowaniu bezpieczeństwa jego działania.
14) Sytuację Banku na dzień 31.12.2017 roku charakteryzują następujące wskaźniki dotyczące płynności i adekwatności kapitałowej:
a) wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) – 1,21 %;
b) łączny współczynnik kapitałowy – 14,28 %
Zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego przekazanym bankom, współczynnik ten powinien wynosić min. 13,25 %.

3. System kontroli wewnętrznej.
1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka oraz stanowi podstawę bezpiecznego i stabilnego prowadzenia działalności.
2. Kontroli wewnętrznej podlegają wszystkie obszary działalności Banku zgodnie z Matrycą funkcji kontroli.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:
1) skuteczności i efektywności działania;
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem;
4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
4. Kontrola wewnętrzna jest podstawowym sposobem sprawdzenia i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Banku wykorzystywanym do organizacji i zarządzania działalnością Banku.
5. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej,
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
7. System kontroli wewnętrznej obejmuje trzy niezależne obszary:
a) kontrolę wewnętrzną pierwszej linii obrony na którą składa się:
- zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, w tym stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych,
- dokonywanie w ramach obowiązków służbowych pracowników poziomego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację lub testowanie.
b) kontrolę wewnętrzną drugiej linii obrony na którą składa się:
- zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie tj. Zespołu Kontroli, Zespołu Analiz i Ryzyk, Koordynator programu AML, ABI,
- działalność Stanowiska ds. zgodności,
c) audyt przeprowadzany przez pracowników Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
8. Mechanizmy kontrolne funkcjonujące w Banku są dostosowane do specyfiki Banku, charakteru procesu i składają się na nie między innymi:
a) procedury;
b) podział obowiązków;
c) autoryzacje, w szczególności autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych;
d) kontrole dostępu;
e) kontrole fizyczne;
f) proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym, sprawozdawczym i operacyjnym;
g) weryfikacje stanu faktycznego, w tym inwentaryzacja;
h) dokumentowanie odstępstw;
i) wskaźniki wydajności;
j) szkolenia;
k) samokontrola
9. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje, monitoruje, ocenia i ogranicza ryzyko bankowe. Proces efektywnej oceny ryzyka obejmuje:
a) określenie rodzaju i poziomu ryzyka, na które narażony jest Bank,
b) analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na poziom ryzyka,
c) określenie możliwości Banku w ograniczaniu skutków zaistniałych zdarzeń podwyższających poziom ryzyka oraz w zapobieganiu wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości,
d) wskazanie, w jakim zakresie i z jaką częstotliwością Bank powinien kontrolować określone rodzaje ryzyka,
e) określenie, które elementy ryzyka podlegają ocenie jakościowej, a które ocenie ilościowej,
f) wyznaczanie limitów poziomu ryzyka oraz kontrola ich przestrzegania.

IV. Opis polityki wynagrodzeń.

1. Bank posiada zatwierdzoną przez Radę  Nadzorczą  Politykę wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, która określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania zmiennych składników wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zebranie Przedstawicieli. Rada Nadzorcza otrzymuje tylko stale składniki wynagrodzenia.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego dla członków Zarządu ustala Rada  Nadzorcza.
4. Łączna  kwota  wypłaconej  premii  uznaniowej  osobom  zajmującym   stanowiska
istotne  w  Banku  za dany rok nie może spowodować obniżenia wyniku finansowego
do poziomu, który  nie  zapewni  realnego  przyrostu  funduszy  własnych Banku oraz
budowy bezpiecznej bazy kapitałowej.
5. Wysokość zmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż 100% wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska istotne, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników.
6.  Stosując przyjętą w niniejszej Polityce zasadę proporcjonalności, biorąc pod uwagę formę prawną, w jakiej  działa Bank, rozmiar  jego działalności, wewnętrzną organizację Banku oraz charakter, zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Bank, oraz mając na uwadze wynagrodzenia osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, Bank wypłaca całość premii uznaniowej po jej przyznaniu.
7. Oceny   efektów  pracy  członków  Zarządu  dokonuje  Rada Nadzorcza kwartalnie  oparciu  o  kryterium  ilościowe  oraz jakościowe.
8. Ocena efektów pracy  obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnim zakończonym kwartale bieżącego roku oraz dwa lata poprzednie  (kryterium ilościowe)    w odniesieniu do  planu ekonomiczno-finansowego  Banku, w zakresie:
1) zysk netto,
2) jakość portfela kredytowego,
3) współczynnik kapitałowy,
4) wskaźnik płynności LCR.
9. Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych w w/w wskaźników
w  odniesieniu  do planu finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do założeń przyjętych w Strategii działania Banku na dany okres.
10. Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, gdy  w ostatnim zakończonym kwartale roku oraz dwa lata poprzednie plan w zakresie wskaźników wymienionych w ust.2, zostanie zrealizowany  w wysokości:
1) zysk netto -  co najmniej w 80%,
2) jakość portfela kredytowego – nie więcej niż wskazany w Strategii zarządzania ryzykiem kredytowym,
3) współczynnik kapitałowy - co najmniej w 80%,
4) wskaźnik płynności LCR – nie mniej niż 1.
11. Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników wynagradzania to:
a) uzyskane absolutorium w okresie oceny,
b) pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
c) efekty realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności w ramach podziału zadań w Zarządzie,
d) ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno-finansowym w okresach objętych oceną.
12. Zmiennych składników wynagradzania nie przyznaję się w przypadku:
1) zagrożenia niespełnienia wymogów ostrożnościowych,
2) zagrożenia upadłością,
3) gdy osoba uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty Banku, lub była odpowiedzialna za takie działania,
4) nie spełniła odpowiednich standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego i ostrożnego zarządzania Bankiem.
13. Łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia zmiennego ( premii uznaniowej) osobom zajmującym stanowiska istotne w Banku za lata 2015,2016 i 2017 nie przekroczyła 100% wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych osób.

V. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń.
Bank Spółdzielczy w Kielcach nie jest Bankiem istotnym w rozumieniu art. 3 pkt 35 Ustawy Prawo bankowe, w związku z tym w Banku nie powoływano komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 9 cb Ustawy Prawo bankowe.

VI. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
1. Odpowiednie organy Banku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności dokonywały oceny członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedniości (tzn. posiadania kompetencji, a także dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków).
2. Członkowie Zarządu podlegali ocenie i w jej wyniku stwierdzono, że posiadają kompetencje odpowiednie do zarządzania Bankiem wynikające z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji,
4) odpowiedniej reputacji.
3. Członkowie Rada Nadzorczej podlegali ocenie, w jej wyniku stwierdzono że posiadają kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania Banku wynikające z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji,
4) odpowiedniej reputacji.
4. Wymogi określone w art.22 a ustawy Prawo bankowe zostały przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełnione. Przeprowadzona ocena odpowiedniości była pozytywna, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu dawali rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ARTYKUŁU 111B USTAWY PRAWO BANKOWE
Wykaz przedsiębiorców, którym Bank powierzył wykonywanie czynności w ramach outsorcingu:
- IT BPS sp. z o.o.,
- Blue Media S.A.,
- SoftNet Sp. z o.o.,
- Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkami płatniczymi

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej