Skargi i reklamacje

INSTRUKCJA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

INSTRUKCJA ROZPATRYWANIA SKARG

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM SKARGI


Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej:


Skargi przyjmowane są w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej:


Reklamacja oraz skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację klienta oraz przedmiot reklamacji/skargi, tj. co najmniej:
1) imię i nazwisko klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) opis składanych zastrzeżeń/nieprawidłowości;
4) w przypadku reklamacji/skargi w formie pisemnej własnoręczny podpis.


W oparciu o art. 31 ust. 2 pkt. 1) Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku, Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są:
- Bankowy Arbitraż Konsumencki w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich – podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.zbp.pl;
- Rzecznik Finansowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Rzecznik Finansowy, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej