Terminy kapitalizacji odsetek - klienci instytucjonalni

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie.
3. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.
4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek.
5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie, w której prowadzony jest rachunek, na koniec roku kalendarzowego.
6. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji.
7. Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje zerwanie lokaty i naliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty w wysokości 50 % stopy procentowej obowiązującej przy rachunku bieżącym w walucie, w której prowadzony jest rachunek lokaty terminowej (obliczane od początku okresu, w którym nastąpiła wpłata do dnia poprzedzającego dzień wypłaty), chyba że indywidualne postanowienia Umowy stanowią inaczej.
8. W przypadku lokat z oprocentowaniem negocjowanym odnowienie lokaty na kolejny okres umowny nastąpi na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu przedłużenia umowy (odnowienia lokaty) dla lokat danego typu.

Kursy walut

Kursy walut2017-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0859
1 USD3.4599
1 CHF3.4758
1 GBP4.6236
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
więcej