Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie dewizowym

 
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM
Lp. Rodzaj operacji lub rozliczeń Opłata w zł Prowizja
w %
Podstawowa Minimalna Maksymalna
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
I Rachunki walutowe bieżące
1 Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty 25      
2 Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 50      
3 Otwarcie rachunku walutowego drogą korespondencyjną 40      
4 Prowadzenie rachunku walutowego bieżącego
- dla każdej waluty - miesięcznie
30      
  Uwaga:
opłata pobierana jest z rachunku posiadacza bezgotówkowo pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłaty nie pobiera się
za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
       
5 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonywana w walucie obcej lub w złotych   4,5   0,4
6 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej lub w złotych   4,5   0,4
7 Realizacja przelewu        
7.1 na rachunek walutowy lub złotowy w Banku Bez opłat
7.2 na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym
Uwaga:
prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazu w obrocie dewizowym (Rozdział IV).
 
       
8 Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych na rachunki bieżące przez ich posiadaczy
Uwaga:
prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki
z innych rachunków w ramach tego samego modulo oraz
w przypadku korzystania z bieżących wpływów celem pobrania prowizji oraz spłat zajęć sądowych.
  3   0,1
9 Wyciąg z rachunku bankowego        
9.1 odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną
w Banku
Bez opłat
9.2 wysyłany przez Bank Spółdzielczy drogą pocztową (na terenie kraju):        
9.2.1 listem zwykłym        
  - raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat
  - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 2,5      
9.2.2 listem poleconym 4      
9.3 wysyłanym na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę        
9.3.1 listem zwykłym 3      
9.3.2 listem poleconym 10      
9.4 sporządzony specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg 15      
10 Informacja na podstawie hasła:        
10.1 za udzielenie informacji telefonicznych o stanie środków
i o obrotach na rachunkach Klienta
35,00
miesięcznie
     
10.2 przyjęcie lub unieważnienie hasła 15      
11 Likwidacja rachunku na wniosek posiadacza rachunku 30      
II Rachunki terminowe walutowe
1 Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej        
1.1 dokonana w złotych Bez opłat
1.2 dokonana w walucie obcej Bez opłat
III Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce
1 Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo - importowych, wyjazdów służbowych od kwoty skupionej waluty        
1.1 od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki   10 100 0,1
1.2 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej   25 120 0,2
2 Sprzedaż walut obcych w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku   10 100 0,4
IV Przekazy w obrocie dewizowym
1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:        
1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 10      
1.2 przelewy SEPA2 15      
1.3 przelewy regulowane3 20      
1.4 polecenia wypłaty4 z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA"   20 100 0,1
2 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
Uwaga:
nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA.
  20 100 0,15
3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta
Uwaga:
opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.
75,00 + koszty banków trzecich      
4 Opłata "Non-STP"
Uwaga:
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie
z pkt. 1.4, opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
kodu BIC banku beneficjenta lub
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju,
w którym ten standard obowiązuje.
40      
5 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:1        
5.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 20      
5.2 przelewy SEPA2 15      
5.3 przelewy regulowane3 40      
5.4 polecenia wypłaty4
Uwaga:
w przypadku opcji kosztowej „OUR" niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.
  30 300 0,3
6 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
w trybie niestandardowym:
Uwaga:
opłatę wyszczególnioną w punkcie 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji naliczanej zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4.
       
6.1
 
w EUR, USD i GBP w trybie "pilnym" z datą waluty "dziś" 120      
6.2 w USD, GBP i PLN w trybie "przyspieszonym" z datą waluty "jutro" 80      
7 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 + koszty banków trzecich      
8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane
„z góry" od poleceń wypłaty:
Uwaga:
do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim).
       
8.1 przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60      
8.2 przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR 50.000,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100      
8.3 przy kwotach od EUR 50.000,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 150      
9 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu
Uwaga:
przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej, w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od opłaty pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego - PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego - PLN 10,00.
10      
10 Opłata "Non-STP"
Uwaga:
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie
z pkt. 5.4, opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
kodu BIC banku beneficjenta lub
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju,
w którym ten standard obowiązuje.
40      
11 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 + koszty banków trzecich      
V Czeki zagraniczne        
1 Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków
w jednej walucie)
Uwaga:
w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych.
  40   1
2 Warunkowy skup czeków
Uwaga:
niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję od każdego czeku osobno.
  40   1,5
3 Inkaso czeków (od kwoty czeku)
Uwaga:
niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję od każdego czeku osobno.
  40 300 0,25
4 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00
+ koszty rzeczywiste
     
5 Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto" - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego
Uwaga:
jeśli Klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę
od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie.
15      
VI Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych        
1 Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych
Uwaga:
w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się
od każdego weksla.
       
1.1 W zamian za zapłatę - od kwoty inkasa   50 300 0,2
1.2 W zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, gwarancję lub jego poręczenie   50 300 0,2
2 Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 70      
3 Zmiana instrukcji inkasowej 70      
4 Zwrot dokumentów niezapłaconych 70      
5 Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) 50      
6 Odmowa zapłaty inkasa
Uwaga:
opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt. 2 i 4.
50      
7 Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank 70      
8 Przygotowanie weksla własnego Klienta (sola) 50      
9 Awizowanie akceptu weksla 30      
10 Oddanie weksla do protestu
Uwaga:
opłatę pobiera się od każdego weksla osobno.
150,00
+ koszty notarialne
     
11 Awal na wekslu
Uwaga:
prowizję nalicza się od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty
3 miesięczny okres ważności.
  100   od 0,50 do 3,00
12 Przechowywanie weksli
Uwaga:
opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjęciu weksli.
70      
VII Akredytywa dokumentowa - obca (export)        
1 Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej - od transakcji 50      
2 Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia - od kwoty akredytywy   150 500 0,1
3 Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej - od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania   200   0,2
4 Podwyższenie kwoty akredytywy:        
4.1 niepotwierdzonej - od kwoty podwyższenia   150 500 0,1
4.2 potwierdzonej - od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania   200   0,2
5 Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty:        
5.1 niepotwierdzonej - od salda akredytywy   150 500 0,1
5.2 potwierdzonej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano
Uwaga:
opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu,
za który prowizję już pobrano.
  200   0,2
6 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano - od transakcji 150      
7 Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy - od kwoty dokumentów   100 300 0,1
8 Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy:        
8.1 akredytywa niepotwierdzona - od kwoty dokumentów   150   0,15
8.2 akredytywa potwierdzona - od kwoty dokumentów   300   0,2
9 Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej - opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy
- wg zasad stosowanych w banku zagranicznym
Uwaga:
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie
z pkt. 8.
koszty rzeczywiste banku zagranicznego      
10 Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów
Uwaga:
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie
z pkt. 8.
       
10.1 akredytywa niepotwierdzona   150 500 0,1
10.2 akredytywa potwierdzona - za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności   200   0,2
11 Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta
od kwoty przeniesienia
Uwaga:
prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba
że uzgodniono inaczej.
  150   0,15
12 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych
- od transakcji
50      
13 Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy
Uwaga:
prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej.
150      
VIII Akredytywa dokumentowa - własna (import)        
1 Otwarcie akredytywy własnej
za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności
Uwaga:
prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności
  200   0,15
2 Preawiz otwarcia akredytywy - od transakcji 50      
3 Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia
za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności
  200   0,15
4 Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności
Uwaga:
opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu,
za który prowizję już pobrano.
  150   0,15
5 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano - od transakcji 50      
6 Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy
- od kwoty dokumentów
  100   0,2
7 Odroczenie płatności w ramach akredytywy
od kwoty dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc
Uwaga:
Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie
z pkt 6.
  150   0,15
8 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych
- od transakcji
50      
9 Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta
- od transakcji
100      
10 Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy - od transakcji 100      
11 Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy - od transakcji
Uwaga:
prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej.
150      
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
I Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych
1 Otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego i terminowej lokaty oszczędnościowej - dla każdej waluty Bez opłat
2 Otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego bez wniesienia wpłaty 20      
3 Wpłata gotówkowa na rachunek dokonywana w walucie obcej lub w złotych Bez opłat
4 Wypłata gotówkowa z rachunku        
  - w walucie obcej lub w złotych Bez opłat
5 Realizacja przelewu        
5.1 na rachunek walutowy lub złotowy w Banku Bez opłat
5.2 na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym
Uwaga:
prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział III).
       
6 Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych
na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe przez ich posiadaczy
Uwaga:
prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki
z innych rachunków w ramach tego samego modulo oraz
w przypadku korzystania z bieżących wpływów celem pobrania prowizji oraz spłat zajęć sądowych.
  1   0,1
7 Wyciąg z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego        
7.1 odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną
w Banku
Bez opłat
7.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym)
na terenie kraju:
       
7.2.1 raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat
7.2.2 częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 2,5      
7.3 wysyłanym na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę        
7.3.1 listem zwykłym 3      
7.3.2 listem poleconym 10      
7.4 sporządzony specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku
- za wyciąg
15      
8 Informacja na podstawie hasła:        
8.1 za udzielenie informacji telefonicznych o stanie środków
i o obrotach na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych
35,00
miesięcznie
     
8.2 przyjęcie lub unieważnienie hasła 15      
II Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce        
1 Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat
III Przekazy w obrocie dewizowym        
1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:        
1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 10      
1.2 przelewy SEPA2 15      
1.3 przelewy regulowane3 20      
1.4 polecenia wypłaty4 z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA"   20 100 0,1
2 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
Uwaga:
nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA.
  20 100 0,15
3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta
Uwaga:
opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku .
75,00 + koszty banków trzecich      
4 Opłata "Non-STP"
Uwaga:
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie
z pkt. 1.4, opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
kodu BIC banku beneficjenta lub
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju,
w którym ten standard obowiązuje.
40      
5 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:1        
5.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi
w Grupie BPS
20      
5.2 przelewy SEPA2 15      
5.3 przelewy regulowane3 40      
5.4 polecenia wypłaty4
Uwaga:
w przypadku opcji kosztowej „OUR" niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.
  30 300 0,3
6 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
w trybie niestandardowym:
Uwaga:
opłatę wyszczególnioną w punkcie 6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4
       
6.1   w EUR, USD i GBP w trybie "pilnym" z datą waluty "dziś" 120      
6.2 w USD, GBP i PLN w trybie "przyspieszonym" z datą waluty "jutro" 80      
7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 + koszty banków trzecich      
8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane
„z góry" od poleceń wypłaty:
Uwaga:
do przeliczania wartości progowych określonych w EUR
na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim).
       
8.1 przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60      
8.2 przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR 50.000,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100      
8.3 przy kwotach od EUR 50.000,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 150      
9 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu
Uwaga:
przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej, w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od opłaty pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego - PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego - PLN 10,00
10      
10 Opłata "Non-STP"
Uwaga:
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie
z pkt. 5.4, opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
kodu BIC banku beneficjenta lub
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju,
w którym ten standard obowiązuje.
40      
11 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 + koszty banków trzecich      
IV Czeki zagraniczne        
1 Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków
w jednej walucie)
Uwaga:
w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych
  40   1
2 Warunkowy skup czeków
Uwaga:
niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty w tej samej walucie
  40   1,5
3 Inkaso czeków (od kwoty czeku)
Uwaga:
niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki . Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję
i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie.
  30 300 0,25
4 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00+ koszty rzeczywiste      
5 Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto" - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego
Uwaga:
jeśli Klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę
od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie
15      

¹ Przekaz w obrocie dewizowym:
transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.

2 Przelew SEPA:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do Polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;

  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN prawidłowy kod BIC;

  • koszty „SHA";

  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych.

Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku www.bskielce.com.pl).

3 Przelew regulowany:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;

  • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;

  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

  • koszty „SHA".

4 Polecenie wypłaty:
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Opłaty i prowizje za pozostałe usługi bankowe pobierane są według taryfy dla rachunków złotowych.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej