UBEZPIECZENIA

Na życie

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorcy - Życie Komfort

Podstawowym zadaniem indywidualnych ubezpieczeń na życie kredytobiorców jest zabezpieczenie spłaty kredytu na wypadek ewentualnej śmierci kredytobiorcy. Istotne jest, że ochroną ubezpieczeniową może być objęta osoba w wieku od 18 do 65 roku życia w pełnym zakresie, a od 66 do 85 roku życia w zakresie ograniczonym. W przypadku śmierci ubezpieczonego naturalnej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo wypłaci 100% kapitału pozostającego do spłaty w dniu zajścia zdarzenia. Można dodatkowo rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ryzyka: trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Obowiązkowe OC rolnika

Ubezpieczenie obowiązkowe rolne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej + obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Towarzystwo odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu; w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; w związku z wykonywaniem na rzecz innych osób fizycznych prac lub usług związanych z działalnością rolniczą bądź utrzymaniem gospodarstwa rolnego; w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego działalności agroturystycznej.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Maszyn, sprzętu i wyposażenia rolniczego

Ubezpieczenie maszyn, sprzętu i wyposażenia rolniczego - AGRO. Ubezpieczenia przeznaczone są dla sektora rolniczego, dzięki tym ubezpieczeniom Klient ma gwarancję ochrony ubezpieczeniowej swojego majątku (maszyny, urządzenia), który służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Elastyczność produktów, szeroki zakres ubezpieczenia oraz atrakcyjna wysokość składki dają gwarancję, że produkty są jednymi z najlepszych na rynku.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance) - Concordia AUTO. Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.


Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Upraw z dopłatami Skarbu Państwa

Ubezpieczenie upraw z dopłatami Skarbu Państwa. Produkt ten obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyk: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych. Podstawą prawną ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. Zmianami). Ubezpieczeniem mogą być objęte również uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Zwierząt hodowlanych

Ubezpieczenie obejmuje wskazane w umowie zwierzęta w grupach: gospodarskie (bydło, trzoda chlewna, inne zwierzęta) oraz konie rekreacyjne, hodowlane lub sportowe.

Zwierzęta są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności, jeżeli bezpośrednią przyczyną szkody była choroba lub wypadek, Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto utratę wartości użytkowej konia sportowego lub hodowlanego, jeżeli pomimo choroby lub wypadku wskazane jest utrzymanie konia przy życiu dla celów hodowlanych; utrata wartości konia stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową konia określoną na początku trwania umowy ubezpieczenia, a wartością rynkową określoną po wypadku lub zakończeniu choroby, Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto szkody w koniach sportowych powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek zdarzeń wskazanych wyżej podczas treningów, transportu i zawodów sportowych.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej