Karta płatnicza

 • W ofercie Banku znajdują się dwie karty płatnicze wydawane do rachunków bieżących :

  • prowadzonych w złotych - Visa Business Debetowa
  • prowadzonych w Euro - Visa Visa Business Walutowa Euro
 • W celu poprawy jakości świadczonych usług wszystkim użytkownikom kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Kielcach oraz Zrzeszenia BPS został udostępniony internetowy portal kartowy o nazwie Kartosfera. Portal dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.kartosfera.pl/Za pośrednictwem portalu można dokonywać następujących czynności:

  • zmieniać kod PIN karty,
  • zastrzegać kartę,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure.

  Zabezpieczenie 3D Secure to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na numer telefonu, który Klient zadeklarował we wniosku złożonym w placówce Banku. Kod 3D Secure stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.
  Z dniem 1 kwietnia 2015 r., wszystkie karty płatnicze naszego Banku zostaną objęte zabezpieczeniem 3D Secure. Zabezpieczenie dotyczy wyłącznie płatności internetowych przeprowadzanych przy użyciu karty płatniczej.
  Aby móc wykorzystywać kartę płatniczą do realizacji płatności internetowych od 1 kwietnia 2015 r. należy zarejestrować się na portalu internetowym Kartosfera i uaktywnić zabezpieczenie 3D Secure dla karty.

  W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  • w oknie logowania wybrać opcję „Zarejestruj się”;
  • podać numer PESEL;
  • w przypadku wyświetlenia komunikatu „Prosimy o kontakt z placówką sprzedażową Banku w celu zdefiniowania telefonu do rejestracji w portalu kartowym” lub gdy wyświetlony na portalu numer telefonu nie jest prawidłowy prosimy o kontakt z placówką banku prowadzącą rachunek, w celu aktualizacji danych;
  • potwierdzić zgodność zaprezentowanego przez portal numeru telefonu komórkowego z numerem zadeklarowanym w Banku. Na ten numer zostanie wysłane SMS-em hasło do pierwszego logowania;
  • wpisać otrzymane hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Niewykonanie w/w czynności związanych z rejestracją na portalu Kartosfera i aktywowaniem zabezpieczenia SD Secure oznaczać będzie brak możliwości dokonywania transakcji internetowych przy użyciu karty płatniczej od 1 kwietnia 2015 roku.
  W przypadku wątpliwości związanych z niniejszym pismem prosimy o kontakt z placówką Banku prowadzącą rachunek.

 • Aby aktywować kartę należy wejść na stronę:

  https://www.kartosfera.pl/FrontWeb/#!/login

  i postępować zgodnie z załączonymi poniżej instrukcjami:

  Aktywacja karty

  Pierwsze logowanie

 • Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 roku w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku Posiadacza/Użytkownika karty, Bank będzie przesyłał Posiadaczowi/ Użytkownikowi karty wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Posiadacza/Użytkownika karty w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana będzie w odniesieniu do każdej karty wydanej do rachunku. Wprowadzenie w/w funkcjonalności jest wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.