Skip to main content

Terminarz Zebrań Grup Członkowskich 2024

31-01-2024

TERMINARZ SPOTKAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH ZA 2023 ROK W GRUPACH CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH
(12.02. - 15.03.2024 r.)

1

Porządek Zebrania

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2023.

4. Przedstawienie spraw mających być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach.

5. Informacja o kierunkach działalności Banku w 2024 r.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie przez Zebranie Grupy Członkowskiej uchwał oraz przyjęcie wniosków i postulatów na Zebranie Przedstawicieli.

Zarząd Banku informuje, że istnieje również możliwość uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających identyfikację osoby oraz bezpieczeństwo komunikacji, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. W związku z tym Członek Banku chcący wziąć udział w Zebraniu w formie zdalnej jest zobowiązany w terminie 3 dni przed planowanym terminem Zebrania dostarczyć adres e-mailowy do dyrektora Oddziału Banku ( właściwego dla danej Grupy Członkowskiej Oddziału ), na który zostanie przesłane zaproszenie do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej.