Kredyty

  • Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt ten podlega spłacie w tym samym roku, w którym został udzielony. Łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

  • Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
    Kredyt ten może być udzielony jako:
    • kredyt krótkoterminowy – z okresem spłaty w tym samym roku, w którym został udzielony,
    • kredyt długoterminowy – z okresem spłaty powyżej 1 roku.