Skip to main content
 • Oprocentowanie

Oprocentowanie

Przydatne informacje

Terminy kapitalizacji odsetek - klienci indywidualni
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym.
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie.
 • Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.
 • Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek.
 • Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie, w której prowadzony jest rachunek, na koniec roku kalendarzowego.
 • Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji.
 • Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje zerwanie lokaty i naliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty w wysokości 50 % stopy procentowej obowiązującej przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w walucie, w której prowadzony jest rachunek lokaty terminowej (obliczane od początku okresu, w którym nastąpiła wpłata do dnia poprzedzającego dzień wypłaty), chyba że indywidualne postanowienia Umowy stanowią inaczej.
 • W przypadku lokat z oprocentowaniem negocjowanym odnowienie lokaty na kolejny okres umowny nastąpi na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu przedłużenia umowy (odnowienia lokaty) dla lokat danego typu.
Terminy kapitalizacji odsetek - klienci instytucjonalni
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym.
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie.
 • Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.
 • Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek.
 • Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie, w której prowadzony jest rachunek, na koniec roku kalendarzowego.
 • Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji.
 • Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje zerwanie lokaty i naliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty w wysokości 50 % stopy procentowej obowiązującej przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w walucie, w której prowadzony jest rachunek lokaty terminowej (obliczane od początku okresu, w którym nastąpiła wpłata do dnia poprzedzającego dzień wypłaty), chyba że indywidualne postanowienia Umowy stanowią inaczej.
 • W przypadku lokat z oprocentowaniem negocjowanym odnowienie lokaty na kolejny okres umowny nastąpi na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu przedłużenia umowy (odnowienia lokaty) dla lokat danego typu.