Skip to main content
  • Informacje dla posiadczy rachunków

Pozostałe informacje dla posiadaczy rachunków

Przydatne informacje

FATCA
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek identyfikacji amerykańskiej rezydencji podatkowej Klientów banku.

Zgodnie z art. 19 Ustawy FATCA, na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między dniem 1 lipca 2014 r. a dniem 1 grudnia 2015 r., Bank Spółdzielczy w Kielcach zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA osób, na których rzecz prowadzi rachunki. W przypadku nieprzekazania przez Klienta do 1 grudnia 2016 r. Oświadczenia o statusie FATCA, Bank Spółdzielczy w Kielcach będzie zobowiązany do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych na jego rachunkach, w ciągu 3 dni roboczych po upływie w/w terminu, do czasu złożenia przez klienta Oświadczenia o statusie FATCA.

Bank Spółdzielczy w Kielcach przypomina, że obowiązek złożenia oświadczenia FATCA spoczywa na wszystkich klientach, którzy otworzyli rachunki finansowe w okresie 1 lipiec 2014 r.- 1 grudnia 2015 r., oraz którzy otrzymali od Banku korespondencje zawierającą formularz Oświadczenia. W związku z powyższym, Bank zwraca się do Klientów, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia oświadczenia FATCA z prośbą jak najszybsze jego przekazanie:
osobiście do Oddziału obsługującego Państwa rachunek;
osobiście do innego, dowolnie wybranego Oddziału Bank Spółdzielczy w Kielcach - pełna lista Oddziałów znajduje się na stronie internetowej Banku: www.bskielce.com.pl;
drogą korespondencyjną listem poleconym na adres Oddziału obsługującego Państwa rachunek (za datę złożenia oświadczenia traktuje się datę wpływu oświadczenia do Banku).

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kielcach nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt ze swoim radcą prawnym / doradcą podatkowym.

Co to jest FATCA?

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).

Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Uwaga: obowiązek przekazywania przez Bank Spółdzielczy w Kielcach informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych!

Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:

1) zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
2) umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
3) ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA).

Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta
w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa wchodzi w życie 1.12.2015 r.

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidulany/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r.

Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

Bank Spółdzielczy w Kielcach w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:
1) przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
2) przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
3) terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.

Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku Spółdzielczego w Kielcach to oświadczenie FATCA. Doradca Klienta poprosi o wypełnienie poniższego oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.
Realizując obowiązki wynikające z FATCA, w stosunku do dotychczasowych Klientów, Bank wysłał do części Klientów, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunków w okresie od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie korespondencję z prośbą o przekazanie wymaganego prawem oświadczenia FATCA. Do korespondencji Bank załączył druk oświadczenia za okres od 01.07.2014 r do 30.11.2015 r. włącznie. To oświadczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów, którzy otrzymali z Banku korespondencję ws. FATCA.

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczenia FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie.

Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.
Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Bank Spółdzielczy w Kielcach o takiej zmianie.

EURO - FATCA
INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Kielcach zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Kielcach będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Kielcach zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:

Bank Spółdzielczy w Kielcach, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.

Klient Indywidualny:

Klient Instytucjonalny

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla klientów, którzy posiadają na dzień 31.12.2015 r. w.w. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Kielcach sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji. Dla Klientów, którzy nabyli w.w. produkt w okresie 01.01.2016 - 30.04.2017 r., Bank Spółdzielczy w Kielcach wystąpi (w formie pisemnej, telefonicznie, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej) o złożenie Oświadczenia określającego rezydencję podatkową (ustawa z 04.04.2019 r.).

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kielcach nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czym jest CRS i EURO-FATCA?

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”).

Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).

Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r., oraz Ustawa z dnia 04 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 694), obowiązująca od 30 kwietnia 2019 r.

Kogo dotyczy EURO-FATCA?

EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?

Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Kielcach: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Kielcach odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Kielcach?

Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczego w Kielcach ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Kielcach uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

Jakie informację Bank Spółdzielczy w Kielcach będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Bank Spółdzielczy w Kielcach będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku, saldo odsetek dopisanych do rachunku).

Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kielcach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

Aktywny NFE:

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

- który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
- którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
- który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
- który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.

EURO – FATCA i CRS:

Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

Instytucja finansowa:

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

- przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
- przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
- zarządzający aktywami i funduszami,
- zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.

Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

Klient Instytucjonalny:

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku Spółdzielczego w Kielcach są dostępne na stronie internetowej Banku.

Pasywny NFE:

Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

Rezydencja podatkowa:

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Rezydent:

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

TIN (ang. Tax Identification Number):

Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.

Wykaz banków SEPA
  • Wykaz banków SEPA
IKE

Informacje wymagane rozporządzeniem SFDR przekazywane przed zawarciem umowy o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Informacja publikowana jest w celu realizacji wymogów SFDR- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, w związku z oferowanym przez Bank Spółdzielczy w Kielcach produktem emerytalnym IKE.

Rozporządzenie SFDR to akt prawa europejskiego, który ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawienia przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Bank Spółdzielczy w Kielcach oświadcza, że tworząc produkt emerytalny IKE z uwagi na charakterystykę zbliżoną do lokaty oszczędnościowej, nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oferowane jest przez Bank w formie rachunku oszczędnościowego, na którym zgromadzone są środki pieniężne klienta, stad też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju - ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeśli wystąpią mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalnie, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W związku z powyższym ryzyka te nie maja wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.