Gwarancje i poręczenia

 • Bank udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym w złotych. Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.
  Gwarancję lub poręczenie można udzielić Zleceniodawcy, który spełnia następujące warunki:

  1. posiada rachunek bieżący – minimum 6 miesięcy w naszym Banku (w przypadku gdy okres jest krótszy niż 6 miesięcy w oparciu o historię rachunku z innego banku),
  2. posiada zdolność kredytową,
  3. jest osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

   

 • Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. jest możliwe jedynie wydłużenie gwarancji.

  W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, że stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji PLD (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%.
 • Z dniem 12.11.2018r. wprowadzona została do oferty Banku nowa gwarancja BGK de minimis w ramach linii PLD-KFG. Stanowi ona kontynuację gwarancji udzielanych przez Banki de minimis PLD, Spółdzielcze z Grupy BPS od 2013 roku.
  W ramach ww. gwarancji Bank Spółdzíelczyw Kielcach udziela mikroprzedsíębiorcom oraz małym í średnim przedsiębiorcom kredyty obrotowe i inwestycyjne, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
  Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe. Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.
  Kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu wyliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na chwilę jej udzielenia na podstawie wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji, określonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie przekraczającego 60 % kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych.
  Jednostkowa gwarancja KFG udzielona jest na czas określony i obowiązuje na okres nie dłuższy niż:
  - 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
  - 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego;
  i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.
  W związku z ograniczeniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 obowiązują w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowić może nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

 • Na podstawie podpisanej umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGP, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. - Bank Spółdzielczy w Kielcach  może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancjami FGP.

  Najistotniejsze paramenty gwarancji FGP

  1. Gwarancją może być objęty: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym - udzielony od 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
  2. Docelowy kredytobiorca: średni lub duży przedsiębiorca
  3. Okres kredytu: do 24 miesięcy
  4. Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłuższy niż okres kredytu plus 3 miesiące
  5. Prowizja na rzecz BGK: pobierana z góry za cały okres i wynosi od 0,25%
  6. Gwarancja udzielana jest w ramach: pomocy publicznej
  7. Cel kredytowania: bieżące finansowanie swojej działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, które poprawiają płynność finansową
  8. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
  9. Kwota gwarancji: do 200 mln PLN
 • Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym oraz związane z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych. Może ona objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.
  W ramach tej gwarancji istnieje możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu w formie dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek.
  Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 17 kryteriów podmiotowych albo kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

  Parametry gwarancji
  zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu;
  maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln euro;
  okres gwarancji – do 20 lat*;
  prowizja za udzielenie gwarancji - brak;
  zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna.

  *z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej