Dopłata

 • Twoje oszczędności mają nieregularny charakter?
  Szukasz rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu, pozwoli Ci gromadzić oszczędności na jednym rachunku? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Lokata Dopłata pozwoli Ci swobodnie lokować wolne środki kiedy tylko zechcesz.

  • Okres trwania 6 miesięcy
  • Minimalna kwota pierwszej wpłaty – 200 zł
  • Minimalna kwota dopłaty 100 zł
  • Możliwość dokonywania wpłat w trakcie trwania lokaty w dowolnym momencie
 • Bank informuje, że Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może na piśmie polecić Bankowi wypłacenie ze swoich rachunków indywidualnych – po swojej śmierci (zgodnie ze złożoną dyspozycją wkładem na wypadek śmierci) – wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, zstępnym, przez których rozumie się: dzieci, wnuki, prawnuki itd., wstępnym, przez których rozumie się: rodziców, dziadków, pradziadków itd. lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed datą śmierci Posiadacza rachunku. W przypadku złożenia większej liczby dyspozycji, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed złożoną wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać dyspozycję na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu  spadkobiercom Posiadacza rachunku.
  Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach