Rentier

 • Potrzebujesz bezpiecznego produktu z dłuższym okresem deponowania?
  Załóż Lokatę Rentier i korzystaj z kwartalnej kapitalizacji odsetek!
  Im częstsza kapitalizacja, tym wyższy zysk dla Ciebie! Po każdym 3-miesięcznym okresie odsetki są do Twojej dyspozycji, a kapitał pracuje dalej.

  • Kapitalizacja odsetek po upływie każdego kwartału
  • Możliwość wypłaty odsetek bądź przekierowania na inne konto
  • Okres trwania: 12, 24, 36 miesięcy
  • Odnawialność lokaty
 • Bank informuje, że Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może na piśmie polecić Bankowi wypłacenie ze swoich rachunków indywidualnych – po swojej śmierci (zgodnie ze złożoną dyspozycją wkładem na wypadek śmierci) – wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, zstępnym, przez których rozumie się: dzieci, wnuki, prawnuki itd., wstępnym, przez których rozumie się: rodziców, dziadków, pradziadków itd. lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed datą śmierci Posiadacza rachunku. W przypadku złożenia większej liczby dyspozycji, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed złożoną wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać dyspozycję na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu  spadkobiercom Posiadacza rachunku.
  Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach