Standard

 • Proponujemy Ci atrakcyjnie oprocentowane lokaty w złotych oraz w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHF). Dostosuj czas trwania lokaty do swoich planów - terminy przechowywania środków od 1 do 36 miesięcy.

  Twoje oszczędności zdeponowane w naszym Banku, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jako Bank z polskim kapitałem dajemy Ci poczucie, że Twoje pieniądze znajdują się w dobrych rękach.

  Nie masz czasu na wizytę w placówce? - Skorzystaj z oferty lokat internetowych!

  • Dogodne terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy
  • Minimalna kwota lokaty – 200,00 zł
  • Możliwość automatycznego odnawiania lokat
  • Atrakcyjne oprocentowania stałe lub zmienne
  • Brak konieczności zakładania ROR, wystarczy rachunek lokat terminowych
 • Bank informuje, że Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może na piśmie polecić Bankowi wypłacenie ze swoich rachunków indywidualnych – po swojej śmierci (zgodnie ze złożoną dyspozycją wkładem na wypadek śmierci) – wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, zstępnym, przez których rozumie się: dzieci, wnuki, prawnuki itd., wstępnym, przez których rozumie się: rodziców, dziadków, pradziadków itd. lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed datą śmierci Posiadacza rachunku. W przypadku złożenia większej liczby dyspozycji, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed złożoną wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać dyspozycję na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu  spadkobiercom Posiadacza rachunku.
  Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach