Gwarancje Agro

unia  PROW 2014 2020 logo kolor 

Na podstawie podpisanej umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. - Bank Spółdzielczy w Kielcach może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji

1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
2. Okres ważności gwarancji: kredyty inwestycyjne 180 miesięcy, kredyty obrotowe - 48 miesięcy
3. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
4. Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł dla rolnika, 10 mln zł dla przetwórcy
5. Bank nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu jednostkowej gwarancji AGRO
6. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
7. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
8. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
9. Gwarancja udzielana jest w ramach:
- pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
- pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).